Διορία έως την 1/4/2024 για τους δικαιούχους του Αναπτυξιακού 3299/2004

Τι προβλέπει η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης

Έως την 1η Απριλίου 2024 έχουν προθεσμία οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τους, σύμφωνα με νέα νομοθετική διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης.

Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, όπως σημειώνει το υπουργείο, τότε οι αποφάσεις υπαγωγής ανακαλούνται αυτοδίκαια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες είχαν καταβληθεί κρατικές ενισχύσεις και για τις οποίες απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης.

Στην ίδια διάταξη, η οποία προωθείται στη Βουλή, θα προβλέπεται επίσης ότι έως την 1η Απριλίου 2024 θα μπορούν να εκδίδονται παραστατικά δαπανών και πληρωμών για το επενδυτικό έργο και να πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και όρων της διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Η ίδια προθεσμία ολοκλήρωσης παρέχεται και στα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση για λόγους ανωτέρας βίας και η χορηγηθείσα παράταση έχει λήξει πριν από την 1η Απριλίου 2024.

Με την προωθούμενη ρύθμιση, τα επενδυτικά σχέδια πρώην αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, για τα οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστο κόστος υπαγωγής στον Ν.3299/2004, μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς την πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης, εφόσον διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης. Επιπρόσθετα, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης του Νόμου 4399/2016, παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης παράτασης του χρόνου υλοποίησης κατά έξι μήνες, προκειμένου να πιστοποιηθούν δαπάνες ενισχυόμενων δαπανών μέχρι το ποσοστό του 50%.